תנאים לזכויות שימוש באתר רב מילים

ברוכים הבאים לאתר מילון רב מילים של מלינגו בע"מ ("האתר"). הסכם זה הוא ביני/בינינו ("אני", "אנו", "אנחנו", "הלקוח") לבין חברת מלינגו בע"מ ("מלינגו"). במקרה של מינוי ארגוני, אני, באישורי להסכם זה, מאשר שאני נציג מוסמך של הארגון המשתמש ("הארגון"). השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, והשימוש הנמשך באתר מייצג את הסכמת הלקוח לתנאים אלה. באשר הלקוח הינו לקוח פרטי, הרי שהוא מקבל את התנאים האלה מטעם עצמו, והתייחסויות ברבים הינן כדין התייחסויות ביחיד. באשר הלקוח הינו ארגון, הרי שהוא נחשב לנציג מוסמך של הארגון ומקבל את התנאים בשם הארגון. פרטי הזהות אשר מסר הלקוח, כולל, במקרה של ארגון, השם הרשום וה- IP הקשור של הארגון, אשר הלקוח הינו נציגו המוסמך, הינם נכונים, שלמים ומעודכנים לתאריך הסכם זה. במקרה ומדובר בהרשמה של ארגון, תנאי שימוש אלה יהיו תקפים לגבי כל משתמש ("המשתמשים") אשר ישתמש באתר באופן חוקי במסגרת זכויות שימוש אלה.

 1. הלקוח מודע לכך שהרישיון המוענק בזאת להשתמש באתר מוגבל אליו בלבד (אם נרשם באופן פרטי) או למשתמשים שלו בלבד (אם הלקוח נרשם כארגון)
 2. הלקוח מודע לכך שהשימוש באתר מוגבל להקשה ידנית או העתקה של מילים בודדות או קבוצות מילים לתוך התיבה המיועדת לכך באתר ושכל גישה אל האתר או שימוש בו (בין אם ניתנה לכך רשותו של הלקוח ובין אם לאו) באמצעות תוכנית אוטומטית ליצירת שאילתות, היא אסורה בהחלט ומהווה הפרה מהותית של תנאים אלה.
 3. זכות השימוש באתר מוגבלת אך ורק לצפייה במילה מתורגמת או משפט מתורגם ו/או הגדרות ו/או מידע בשפה אחרת ("נתוני האתר") כפי שמוצגים באתר לשימושים לא מסחריים, וכל שימוש אחר, כולל אך לא מוגבל לשימוש מסחרי או שימוש למטרות רווח בנתוני האתר, הוא אסור. על מנת למנוע כל ספק יובהר כי הכוונה היא, בין היתר, שכל יצירה של רשימות מילים, לקסיקונים, או נתונים לינגוויסטיים מכל סוג שהוא תוך שימוש באתר, כל שליחה לאתר ו/או איסוף מהאתר של רשימות מילים ו/או ביטויים, בין אם במיון אלפביתי או שלא במיון אלפביתי, כל העתקה מן האתר של כל כמות של נתוני האתר לכל מדיה שהיא, בין אם לצורך תחרות עם אתר רב מילים או כל מוצר אחר של מלינגו, או לכל צורך אחר, היא אסורה בהחלט. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל רשימת מילים, לקסיקון, או נתונים לינגוויסטיים המופקים ע"י שימוש באתר ייחשבו תוכן האתר ויהיו קניינה הבלעדי של מלינגו.
 4. הלקוח מודע לכך שהשימוש באתר מוגבל לדפוס שימוש ידני סביר, אשר נקבע בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפים 2 ו- 3 ("דפוס שימוש סביר"). הלקוח מקבל בזאת את שיקול הדעת של מלינגו בקביעת מהות דפוס השימוש הסביר, אשר בין היתר יהיה פונקציה של היות הלקוח משתמש פרטי יחיד או ארגון. הלקוח מודע לעובדה שאם וכאשר תקבע מלינגו שהוא השתמש באתר בניגוד לדפוס השימוש הסביר, הלקוח עלול להיחסם מגישה ושימוש נוספים באתר עד שמלינגו תקבע לשביעות רצונה המלאה שהשימוש שלו אינו מפר את התנאים האלה.
 5. כל עוד נמצא הלקוח פועל בניגוד לדפוס השימוש הסביר, מלינגו זכאית להשהות את ההרשמה שלו ללא התראה וללא צורך להשיב לו את דמי ההרשמה ו/או לסרב לחדש את ההרשמה שלו.
 6. מבלי לגרוע מן הכלליות של תנאים אלה, אסור (א) לפרוץ לתוך האתר, ו- (ב) לשנות, לגרום נזק, להוסיף או להסיר מתכני האתר, העיצוב שלו, התוכנה שלו או כל חומר אחר הכלול בו.
 7. כל זכויות הקניין הרוחני של האתר והשייכות אליו, כולל זכויות יוצרים באתר וכל התכנים שלו – כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העיצוב של האתר, הקוד עליו הוא מבוסס, התוכנה שלו, הקבצים הגרפיים שלו, הטקסט שלו, התכנים של המילון, כל הפורמטים והמרכיבים שלו וכל חומר אחר הכלול בו ("תכני האתר") – שמורים למלינגו. אסור להפיץ, לשכפל, להעתיק, להציג בפומבי, להעביר לצד ג' או לעשות שימוש אחר כלשהוא מלבד המותר בהתאם לתנאים אלה, את תכני האתר או חלק כלשהוא מהם, ללא הסכמתה מראש ובכתב של מלינגו.
 8. מלינגו לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, אשר עלול להיגרם למשתמשים או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה משימוש באתר או מהסתמכות על מידע המופיע בו או שנאסף ממנו.
 9. למלינגו תהא שמורה הזכות, בכל זמן, לכלול פרסומות של צד ג' באתר. מלינגו אינה אחראית לתוכן הפרסומות הללו ולא לכל אתר אליו הן עשויות להיות מקושרות; כמו כן מלינגו אינה תומכת או ממליצה בהכרח על המוצרים או השירותים המתפרסמים באתר.
 10. ברישום לשירות רב-מילים מאשר הנרשם לחברת מלינגו (להלן 'הספק') להעביר למנפיקת כרטיס אשראי חיובים בגין השירות האמור כפי שיפרט הספק למנפיקה. הרשאה זו תפקע בהודעה של הנרשם לספק בכתב, יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה ובכפוף לתנאי הרישום לאתר. הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק ויישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בשובר זה.
 11. הלקוח מודע ומסכים לעובדה שמלינגו תהא זכאית לעשות שימוש בפרטים שהלקוח והמשתמשים מספקים ובכל המידע הנאגר אודות דפוסי השימוש של הלקוח לשם שיפור השירות המסופק על ידי מלינגו, ובלבד שפרטים אישיים המזהים את המשתמשים לא יועברו לצד ג' כלשהוא.
 12. האתר מסופק "כמות שהוא" ("AS IS"), ללא אחריות מסוג כלשהוא. אין אחריות מכל סוג, בין אם במפורש או במרומז, ביחס לתנאים אלה או לאתר, לרבות אך לא מוגבל ליכולת משתמעת לסחירות, חוקיות בטריטוריה כלשהיא או התאמה לצורך מיוחד, אשר מוגבלת בזאת במרומז. הלקוח לוקח על עצמו את כל האחריות ביחס לאיכות, התיפקוד והביצועים של התוכנה. מלינגו אינה אחראית על התוצאות של תוכנית או שירות כלשהם, או שכל הפגמים, השגיאות או הבאגים או מי מהם, יתוקנו, או שהפונקציונליות הכלולה באתר תעמוד בדרישות או בציפיות של הלקוח. בפרט, אין ערובה לכך שהתוכנה תייצר תרגומים מדויקים בכל מקרה.
 13. הגבלת אחריות: למעט המצויין אחרת במפורש או המוגבל ע"י החוק, האחריות של מלינגו כלפי הלקוח, בין אם חוזית, נזיקית (כולל רשלנות), או כל עילה אחרת, לא תעלה בשום מקרה על הסכומים ששילם הלקוח למלינגו עבור זכות השימוש. בשום מקרה לא תהיה מלינגו אחראית כלפי הלקוח בגין מידע שאבד או ניזוק, אובדן הכנסות, אובדן רווחים, חוסר יכולת להשתמש בתוכנה, עלויות רכישה של מוצרים מחליפים או בגין נזקים מיוחדים, עקיפים, תוצאתיים, נלווים או פיצויים עונשיים, ללא קשר לאופן בו קרו וללא קשר לרעיון האחריות העולה בדרך כלשהיא מתנאים אלה. הגבלת אחריות זאת תחול גם במקרה בו נודע למלינגו על האפשרות לקרות הנזקים הנ"ל ומבלי להתחשב באופי הסיבה לפעולה או לטענה. הגבלת האחריות הנ"ל והחרגת נזקים כלשהם תחול מבלי להתחשב ביעילותם או הצלחתם של סעדים אחרים. מלינגו לא תוכל לספק את האתר על בסיס כלכלי ללא הגבלות אלה, המפורטות בסעיף זה.
 14. מלינגו לא תהא אחראית על כל אי-זמינות זמנית של האתר שנגרם בשל נפילה, כשל או ליקוי בתפקוד של קווי התקשורת, התוכנה או התפעול הנכון של האתר. במקרים כנ"ל, מלינגו תעשה כמיטב יכולתה לחדש את השירות מהר ככל האפשר.
 15. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, למלינגו תהיה שמורה הזכות לסיים את זכות השימוש של הלקוח באתר במקרה שהוא ביצע אחת מן הפעולות המתוארות להלן, ולחסום את הגישה שלו לשירותי האתר: א. סיפק פרטים כוזבים (לדוגמא, כתובת ה- IP) בעת ההרשמה לשירותי האתר. ב. העתיק, הפיץ, פירסם, העביר או ביצע שימוש אחר כלשהוא בניגוד לתנאים האלה, לגבי התוכן של האתר, ו/או הפרטים והקבצים הכלולים באתר, ללא השגת אישור על כך ממלינגו מראש ובכתב. ג. ביצע פעולה בניגוד לתנאים אלה.
 16. הלקוח מסכים להגן ולשפות את מלינגו (וכל אחד מחברות האם, חברות הבת, החברות הקשורות, העובדים, הסוכנים, ספקי התוכן צד ג' או ספקי רשיונות, ואת חברי ההנהלה, המנהלים, העובדים והסוכנים שלהם בהתאמה) פיצוי מלא בגין כל תביעה, חבות, הוצאה, כולל שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, וכל החיובים העלולים להיגרם בשל השימוש של הלקוח באתר או בגין הפרתו של תנאי כלשהוא מתנאים אלה או תנאי חוקי כלשהוא. הלקוח מודע לכך שמלינגו שומרת את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל חשבונה, להגן על עצמה מפני כל עניין אשר היה אחרת נושא לשיפוי על ידי הלקוח. הלקוח ישתף פעולה באופן מלא כנדרש בהגנה כנגד תביעה כלשהיא.
 17. למלינגו תהיה שמורה הזכות להפסיק את השירותים המסופקים ע"י האתר ללא אזהרה או הודעה מוקדמת. מלינגו לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהפסקה של השירותים כנ"ל.
אנו מאחלים לכם שימוש מהנה ופורה באתר רב-מילים.Conditions for Right of Use of the Rav-Milim WebSite

Welcome to the Rav-Milim dictionary website by Melingo Ltd. (the “Site”). Use of this Site is subject to the conditions set out below and your continued use of this Site indicates your acceptance of the said conditions. Where you are an individual private user, you are deemed to accept these conditions on behalf of yourself, and references in the plural should be understood in the singular. Where you are an organization, you are deemed to be an authorized representative of the organization and accept these conditions on behalf of the organization.
The identity details that I have provided, including, in the case of an organizational subscription, the registered name and associated IP address of the organization, of which I am an authorized representative (the “Organization”, “We/Us/Our”), are correct, complete and up-to-date as of the date of this agreement. In the case of an organizational subscription, these usage conditions shall hold with regard to any users (the “Users”) who may Legitimately use the Site within this right of use.

 1. I am aware that the license granted hereunder to use RavMilim Site is restricted only to me (if a private individual user) or to Our Users only (if registered as an organization)
 2. We are aware that the license granted hereunder to use the Site is restricted to Us and to Our Users only.
 3. We are aware that use of the Site is limited to manual typing or copying of individual words or strings of words into the box on the Site and that any access to or use of the Site (whether with Our permission or not) by an automatic query-generating program is absolutely prohibited and constitutes a fundamental breach of these conditions.
 4. The right of use of the Site is strictly limited to the viewing of word or phrase translations and/or definitions and/or other language information (“the Site Data”) as presented on the Site for non-commercial, purposes, and any other use, including but not limited to commercial or for-profit use of the Site Data is prohibited. For the avoidance of doubt, this means amongst other things that any entering to the Site or collection using the Site of word lists, lexicons, or linguistic data of any kind using the Site, any harvesting, entering of lexical word lists, whether alphabetically ordered or not, whether manually or through an automatic program, and any copying of any amount of Site Data from the Site to any media, whether for the purpose of competition with the Rav Milim Website or any other Melingo product, or for any other purpose, is strictly prohibited. Without derogating from the above, any word list, lexicon, or linguistic data derived from the Site shall be considered Site Content shall be fully owned by Melingo.
 5. We are aware that use of the Site is limited to a reasonable manual usage pattern, determined in accordance with the provisions of section 2 and 3 (the “Reasonable Usage Pattern”). We hereby accept Melingo’s discretion to determine what the Reasonable Usage Pattern, which shall be a function, amongst other things, of whether We are an individual private user or an Organization. We are aware that if and when We are determined by Melingo to have used the site in contradiction of the Reasonable Usage Pattern We may be automatically blocked from further use of the Site until Melingo can determine to its satisfaction that Our usage is not in breach of these conditions.
 6. Insofar as We are found to continually or substantially contradict the Reasonable Usage Pattern, Melingo may suspend Our subscription without notice and without returning all or any part of subscription fees and/or refuse to renew it.
 7. Without derogating from the generality of these conditions, it shall be prohibited (a) to hack into the Site, and (b) to alter, to damage, to add to, or to remove from, the Site’s contents, its design, its software or any other material incorporated into it.
 8. All intellectual property rights in and pertaining to the Site, including copyright in the Site and all its contents – including, without derogating from the generality of the foregoing, the design of the site, its underlying code, its software, its graphic files, its text, the contents of the dictionary, all of its formatting and components and any other material incorporated into it (the “Site Contents”) – are reserved to Melingo. It is prohibited to distribute, to duplicate, to copy, to publicly demonstrate, to transfer to a third party or to make any use other than that permitted according to these conditions, of the Site Contents or any part of them, without Melingo’s prior written permission.
 9. Melingo shall have no responsibility for any direct or indirect damage, financial or otherwise, which may be caused to Users or third parties whatsoever as a result of use of this Site or reliance on information appearing on it or gathered from it.
 10. Along my signup to Rav-Milim, I approve that Melingo may forward charges for the said service to the credit card operator as detailed by Melingo. My approval will expire within 1 business day following my letter to Melingo subjected to the registration terms and conditions of the said website. This permission shall be valid for charges to other cards as an alternative to the card with the number in this voucher
 11. Melingo shall have the option, at any time, to include third party advertisements on the Site. Melingo does not take any responsibility for the content of these advertisments nor of any websites to which may be linked; nor does Melingo necessarily endorse or recommend the products or services advertised.
 12. We are aware of and We further consent to the fact that Melingo shall have the right to make use of the details We and the Users individually provide and any information gathered about Our usage patterns to improve the service provided by Melingo provided that no information personally identifying the users is transferred to any third party.
 13. The Site is provided “AS IS", without a warranty of any kind. THERE ARE NO WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THESE CONDITIONS, OR THE SITE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, LEGALITY IN ANY TERRITORY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. WE ASSUME ALL RISKS AS TO THE QUALITY, FUNCTION AND PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. MELINGO DOES NOT WARRANT THE RESULTS OF ANY PROGRAM OR SERVICE, OR THAT ALL OR ANY DEFECTS, ERRORS OR BUGS WILL BE CORRECTED, OR THAT THE FUNCTIONALITY CONTAINED IN THE SITE WILL MEET OUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS. IN PARTICULAR, THERE IS NO WARRANTY THAT THE SOFTWARE WILL PRODUCE ACCURATE TRANSLATIONS IN EVERY CASE.
 14. LIMITATION OF LIABILITY: EXCEPT AS EXPLICITLY STATED OTHERWISE OR AS LIMITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL MELINGO’S LIABILITY TO US, WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, EXCEED THE FEES PAID BY US TO MELINGO FOR OUR RIGHT OF USE. UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL MELINGO BE LIABLE TO US FOR ANY LOST OR DEGRADED DATA, LOST REVENUE, LOST PROFITS, INABILITY TO USE THE SOFTWARE, COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE PRODUCTS, OR FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED AND REGARDLESS OF THEORY OF LIABILITY, ARISING IN ANY WAY OUT OF THESE CONDITIONS. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF MELINGO HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND REGARDLESS OF THE THEORY OR THE NATURE OF THE CAUSE OF ACTION OR CLAIM. THE FOREGOING LIMITATION OF LIABILITY AND EXCLUSION OF CERTAIN DAMAGES SHALL APPLY REGARDLESS OF THE SUCCESS OR EFFECTIVENESS OF OTHER REMEDIES. MELINGO WOULD NOT BE ABLE TO PROVIDE THE SITE ON AN ECONOMIC BASIS WITHOUT SUCH LIMITATIONS AS ARE SET OUT IN THIS SECTION.
 15. Melingo shall not be liable for any temporary unavailability of the Site due to deterioration, failure or malfunction of telecommunication lines, the software or the proper operation of the Site. In such cases, Melingo shall make its best efforts to resume the service as promptly as possible.
 16. Without derogating from the above, Melingo shall have the right to terminate Our right of use of the Site in the event that We perform one of the activities detailed below, and to block Our access to the Site: a. Submitted false details (for example the IP address) while signing up for the Site services. b. Copied, distributed, advertised, transferred or made any other use contrary to these conditions, of the contents of the Site and/or of the details and files included in this Site, without obtaining the prior written consent of Melingo. c. Performed an act contrary to these conditions.
 17. We agree to defend, indemnify and hold harmless Melingo (and any of its parents, subsidiaries, affiliates, employees, agents, third party content providers, or licensors, and their respective directors, officers, employees, and agents) from and against all claims, liability, and expenses, including attorneys' fees and legal fees and costs, arising out of Our use of the Site or our breach of any provision of these conditions or any relevant legal provision. We acknowledge that Melingo reserves the right, in its sole discretion and at its own expense, to assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by Us. We will cooperate as fully as reasonably required in the defense of any claim.
 18. Melingo shall have the right to terminate the services provided by the Site without prior notice or warning. Melingo shall not be liable for any damage caused to the user and/or to any third party as a result of such termination of services.
We wish you a pleasant and productive use of the Rav Milim Site.